Χαρτοφυλάκιο

6. Τζώρτζ 4, 10677 Αθήνα

Πληροφορίες Ακινήτου

Τύπος Ακινήτου
Αυτοτελές Κτίριο Γραφείων με Τραπεζικό Κατάστημα

Συνολική Επιφάνεια
1425.35 τμ

Τραπεζικό Κατάστημα 570.88τμ Ιδιοχρησιμοποιούμενα Γραφεία 854.47 τμ

Αποτίμηση
(εκτίμηση 30/6/2015)
€ 3.387.000

Τραπεζικό Κατάστημα € 1.654.346,75 Ιδιοχρησιμοποιούμενα Γραφεία € 1.732.653,25

Μισθωτής
Τράπεζα Πειραιώς